Vật thật

Mô phỏng chính xác từ chủ thể có tồn tại thực tế như động vật..

 
Xem thêm

Phục vụ kinh doanh

Sản phẩm có tính ứng dụng như bàn ghế, nhà cửa, vật dụng…

Xem thêm

Đặc thù

Dựa trên những thiết kế riêng biệt hoặc thiết kế có tính đặc thù…

Xem thêm

Tưởng tượng

Xuất phát ý tưởng từ phim ảnh, hoạt hình, nhân vật, biểu tượng, linh vật..

Xem thêm

Nhóm 1

Mô phỏng chính xác từ chủ thể có tồn tại thực tế như động vật..

Xem thêm

Nhóm 2

Sản phẩm có tính ứng dụng như bàn ghế, nhà cửa, vật dụng…

Xem thêm

Nhóm 3

Dựa trên những thiết kế riêng biệt hoặc thiết kế có tính đặc thù…

Xem thêm

Nhóm 4

Xuất phát ý tưởng từ phim ảnh, hoạt hình, nhân vật, biểu tượng, linh vật..

Xem thêm